1234بازی استراتژیکبردگیم

A Feast for Odin

معماهای زندگی یک روستای وایکینگی هنگام شکار، کشاورزی، صنایع دستی و کاوش.

امتیاز : 8.2 از 10

8.2

سختی : 3.84 از 5

3.84

لینک رسمی : www.zmangames.com

نسخه ایرانی : ندارد

تعداد نفرات

Players

1 الی 4 نفر

نفرات پیشنهادی : 1 الی 4 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 3

زمان بازی

Time

30 الی 120 دقیقه

گروه سنی

age

+12

سن پیشنهادی : +12

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 22

استراتژی : 17

A Feast for Odin / ” جشنی برای اودین ” یک حماسه در قالب یک بازی رو میزی / بردگیم است. شما دستاوردهای فرهنگی، سفرهای تجاری و غارت قبیله هایی را که امروز ما آنها را وایکینگ می شناسیم، زنده می کنید – واژه ای که در اواخر هزاره اول کاملاً متفاوت استفاده می شد.

وقتی شمالی ها برای حمله بیرون می رفتند، می گفتند که برای وایکینگ بیرون می روند. اما اجداد اسکاندیناوی آنها بسیار بیشتر از دزدان دریایی بودند. آنها کاوشگران و بنیانگذاران ایالات بودند. گفته می شود لیف اریکسون اولین اروپایی در آمریکا، مدتها قبل از کلمبوس بود.
در منطقه ای که امروزه به نرماندی معروف است، مزاحمان نه وایکینگ بلکه نورمان نامیده می شدند. یکی از آنها ویلیام فاتح معروف است که در سال 1066 به انگلستان حمله کرد. او موفق شد کاری را انجام دهد که پادشاه نروژ تنها چند سال قبل انجام نداد: تسخیر تاج و تخت انگلستان. دلیل این که مردم این زمانها چنین دریانوردان قدرتمندی شده اند به دلیل وضعیت ناگوار کشاورزی است. کمبود محصول ناراحتی بزرگی ایجاد کرد.

در این بازی رومیزی، به مناطق جدید حمله کرده و کاوش می کنید. همچنین فعالیت های روزمره آنها را تجربه خواهید کرد: جمع آوری کالا برای دستیابی به موقعیت امن مالی در جامعه. در پایان بازی، بازیکنی که دارایی اش بیشترین ارزش را دارد برنده اعلام می شود.

A Feast for Odin is a saga in the form of a board game. You are reliving the cultural achievements, mercantile expeditions, and pillages of those tribes we know as Viking today — a term that was used quite differently towards the end of the first millennium.

When the northerners went out for a raid, they used to say they headed out for a viking. Their Scandinavian ancestors, however, were much more than just pirates. They were explorers and founders of states. Leif Eriksson is said to be the first European in America, long before Columbus.
In what is known today as Normandy, the intruders were not called Vikings but Normans. One of them is the famous William the Conqueror who invaded England in 1066. He managed to do what the king of Norway failed to do only a few years prior: conquer the Throne of England. The reason why the people of these times became such strong seafarers is due to their unfortunate agricultural situation. Crop shortfalls caused great distress.

In this game, you will raid and explore new territories. You will also experience their day-to-day activities: collecting goods to achieve a financially secure position in society. In the end, the player whose possessions bear the greatest value will be declared the winner.

معرفی بازی

A Feast for Odin / ” جشنی برای اودین ” یک حماسه در قالب یک بازی رو میزی / بردگیم است. شما دستاوردهای فرهنگی، سفرهای تجاری و غارت قبیله هایی را که امروز ما آنها را وایکینگ می شناسیم، زنده می کنید – واژه ای که در اواخر هزاره اول کاملاً متفاوت استفاده می شد.

وقتی شمالی ها برای حمله بیرون می رفتند، می گفتند که برای وایکینگ بیرون می روند. اما اجداد اسکاندیناوی آنها بسیار بیشتر از دزدان دریایی بودند. آنها کاوشگران و بنیانگذاران ایالات بودند. گفته می شود لیف اریکسون اولین اروپایی در آمریکا، مدتها قبل از کلمبوس بود.
در منطقه ای که امروزه به نرماندی معروف است، مزاحمان نه وایکینگ بلکه نورمان نامیده می شدند. یکی از آنها ویلیام فاتح معروف است که در سال 1066 به انگلستان حمله کرد. او موفق شد کاری را انجام دهد که پادشاه نروژ تنها چند سال قبل انجام نداد: تسخیر تاج و تخت انگلستان. دلیل این که مردم این زمانها چنین دریانوردان قدرتمندی شده اند به دلیل وضعیت ناگوار کشاورزی است. کمبود محصول ناراحتی بزرگی ایجاد کرد.

در این بازی رومیزی، به مناطق جدید حمله کرده و کاوش می کنید. همچنین فعالیت های روزمره آنها را تجربه خواهید کرد: جمع آوری کالا برای دستیابی به موقعیت امن مالی در جامعه. در پایان بازی، بازیکنی که دارایی اش بیشترین ارزش را دارد برنده اعلام می شود.

Description

A Feast for Odin is a saga in the form of a board game. You are reliving the cultural achievements, mercantile expeditions, and pillages of those tribes we know as Viking today — a term that was used quite differently towards the end of the first millennium.

When the northerners went out for a raid, they used to say they headed out for a viking. Their Scandinavian ancestors, however, were much more than just pirates. They were explorers and founders of states. Leif Eriksson is said to be the first European in America, long before Columbus.
In what is known today as Normandy, the intruders were not called Vikings but Normans. One of them is the famous William the Conqueror who invaded England in 1066. He managed to do what the king of Norway failed to do only a few years prior: conquer the Throne of England. The reason why the people of these times became such strong seafarers is due to their unfortunate agricultural situation. Crop shortfalls caused great distress.

In this game, you will raid and explore new territories. You will also experience their day-to-day activities: collecting goods to achieve a financially secure position in society. In the end, the player whose possessions bear the greatest value will be declared the winner.

  • A Feast for Odin
  • À la gloire d’Odin
   Um Banquete a Odin
   El Banquete de Odín
   Ein Fest für Odin
   La Festa per Odino
   Odin
   Uczta Dla Odyna
   Uczta u Odyna
   Во славу Одина
   オーディンの祝祭
   奧丁的盛宴
   오딘을 위하여
  • 2016
  • Uwe Rosenberg
  • N/A
  • Dennis Lohausen
  • Feuerland Spiele
   Cranio Creations
   Devir
   Filosofia Éditions
   Game Harbor
   Hobby World
   Korea Boardgames Co., Ltd.
   Lacerta
   Maldito Games
   Mandala Jogos
   テンデイズゲームズ (Ten Days Games)
   White Goblin Games
   Z-Man Games
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • Insert Designer
   N/A
  • Economic
   Industry / Manufacturing
   Medieval
   Puzzle
  • Automatic Resource Growth
   Dice Rolling
   Grid Coverage
   Push Your Luck
   Tile Placement
   Turn Order: Pass Order
   Worker Placement
  • Admin: Better Description Needed!
   Components: Polyominoes
   Country: Iceland
   Game: A Feast for Odin
   Mechanism: Tableau Building
   Players: Games with Solitaire Rules
   Series: Harvest (Uwe Rosenberg)
   Theme: Food / Cooking
   Theme: Vikings
    • 2 Goods Boxes
    • 1 Orange Eight-Sided Die
    • 1 Blue Twelve-Sided Die
    • 1 Large Action Board
    • 4 Home Boards
    • 1 Supply Board
    • 4 Two-Sided Exploration Boards
    • 1 Special Tile Board
    • 15 Special Tiles
    • 2 Extension Tiles (for the action board)
    • 1 Round Overview Tile
    • 3 ‘Shed’ Building Tiles
    • 3 ‘Stone House’ Building Tiles
    • 5 ‘Long House’ Building Tiles
    • 8 Mountain Strips
    • 32 Ship Tiles
     • 10 Whaling Boats
     • 12 Knarrs
     • 10 Longships
    • 125 Silver Coins
     • 80 Value ‘1’
     • 22 Value ‘2’
     • 18 Value ‘4’
     • 5 Value ’10’
    • 32 Wood Tokens
    • 24 Stone Tokens
    • 40 Ore Tokens
    • 48 Vikings (12 for each player)
    • 1 Brown Start Player Moose
    • 1 White Round Tracking Cube
    • 45 Starting Occupation Cards (Light Brown)
    • 145 Occupation Cards (Dark Brown)
    • 47 Red Weapon Cards
    • 7 ‘Thing Penalty’ Tiles
    • 117 Food Tiles
     • 25 Peas/Mead
     • 20 Flax/Stockfish
     • 20 Beans/Milk
     • 20 Grain/Salt Meat
     • 17 Cabbage/Game Meat
     • 15 Fruits/Whale Meat
    • 196 Equipment Tiles
     • 43 Oil/Rune Stone
     • 30 Hide/Silverware
     • 30 Wool/Chest
     • 20 Linen/Silk
     • 20 Skin and Bones/Spices
     • 20 Fur/Jewelry
     • 18 Robe/Treasure Chest
     • 15 Clothing/Silver Hoard
    • Animal Tiles
     • 18 Sheep/Pregnant Sheep
     • 15 Cattle/Pregnant Cattle
    • 12 Plastic Bags
    • 1 Appendix
    • 1 Almanac
    • 1 Rulebook
اطلاعات تکمیلی
  • A Feast for Odin
  • À la gloire d’Odin
   Um Banquete a Odin
   El Banquete de Odín
   Ein Fest für Odin
   La Festa per Odino
   Odin
   Uczta Dla Odyna
   Uczta u Odyna
   Во славу Одина
   オーディンの祝祭
   奧丁的盛宴
   오딘을 위하여
  • 2016
  • Uwe Rosenberg
  • N/A
  • Dennis Lohausen
  • Feuerland Spiele
   Cranio Creations
   Devir
   Filosofia Éditions
   Game Harbor
   Hobby World
   Korea Boardgames Co., Ltd.
   Lacerta
   Maldito Games
   Mandala Jogos
   テンデイズゲームズ (Ten Days Games)
   White Goblin Games
   Z-Man Games
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • Insert Designer
   N/A
  • Economic
   Industry / Manufacturing
   Medieval
   Puzzle
  • Automatic Resource Growth
   Dice Rolling
   Grid Coverage
   Push Your Luck
   Tile Placement
   Turn Order: Pass Order
   Worker Placement
  • Admin: Better Description Needed!
   Components: Polyominoes
   Country: Iceland
   Game: A Feast for Odin
   Mechanism: Tableau Building
   Players: Games with Solitaire Rules
   Series: Harvest (Uwe Rosenberg)
   Theme: Food / Cooking
   Theme: Vikings
محتویات جعبه
    • 2 Goods Boxes
    • 1 Orange Eight-Sided Die
    • 1 Blue Twelve-Sided Die
    • 1 Large Action Board
    • 4 Home Boards
    • 1 Supply Board
    • 4 Two-Sided Exploration Boards
    • 1 Special Tile Board
    • 15 Special Tiles
    • 2 Extension Tiles (for the action board)
    • 1 Round Overview Tile
    • 3 ‘Shed’ Building Tiles
    • 3 ‘Stone House’ Building Tiles
    • 5 ‘Long House’ Building Tiles
    • 8 Mountain Strips
    • 32 Ship Tiles
     • 10 Whaling Boats
     • 12 Knarrs
     • 10 Longships
    • 125 Silver Coins
     • 80 Value ‘1’
     • 22 Value ‘2’
     • 18 Value ‘4’
     • 5 Value ’10’
    • 32 Wood Tokens
    • 24 Stone Tokens
    • 40 Ore Tokens
    • 48 Vikings (12 for each player)
    • 1 Brown Start Player Moose
    • 1 White Round Tracking Cube
    • 45 Starting Occupation Cards (Light Brown)
    • 145 Occupation Cards (Dark Brown)
    • 47 Red Weapon Cards
    • 7 ‘Thing Penalty’ Tiles
    • 117 Food Tiles
     • 25 Peas/Mead
     • 20 Flax/Stockfish
     • 20 Beans/Milk
     • 20 Grain/Salt Meat
     • 17 Cabbage/Game Meat
     • 15 Fruits/Whale Meat
    • 196 Equipment Tiles
     • 43 Oil/Rune Stone
     • 30 Hide/Silverware
     • 30 Wool/Chest
     • 20 Linen/Silk
     • 20 Skin and Bones/Spices
     • 20 Fur/Jewelry
     • 18 Robe/Treasure Chest
     • 15 Clothing/Silver Hoard
    • Animal Tiles
     • 18 Sheep/Pregnant Sheep
     • 15 Cattle/Pregnant Cattle
    • 12 Plastic Bags
    • 1 Appendix
    • 1 Almanac
    • 1 Rulebook
جوایز و افتخارات
expasion

اکسپنشن ها

A Feast for Odin: Mini Expansion #2 (2019)

A Feast for Odin: The Norwegians (2018)

A Feast for Odin: Lofoten, Orkney, and Tierra del Fuego (2017)

Deutscher Spielepreis 2017 Goodie Box (2017)

A Feast for Odin: New Special Tiles (2017)

books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

A-Feast-for-Odin-components A-Feast-for-Odin-player-board A-Feast-for-Odin-back-box A-Feast-for-Odin-cards A-Feast-for-Odin-game-box A-Feast-for-Odin-back A-Feast-for-Odin-game-board
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x