1234بازی استراتژیکبردگیم

On Mars

زمان استعمار مریخ فرا رسیده است!

امتیاز : 8.2 از 10

8.2

سختی : 4.67 از 5

4.67

لینک رسمی :  On Mars

نسخه ایرانی : ندارد

تعداد نفرات

Players

1 الی 4 نفر

نفرات پیشنهادی : 1 الی 4 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 3

زمان بازی

Time

90 الی 150 دقیقه

گروه سنی

age

14+

سن پیشنهادی : 14+

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 49

استراتژی : 36

بوردگیم On Mars:

پس از موفقیت در مأموریت های مریخ نورد بدون سرنشین، سازمان ملل متحد، وزارت عملیات و اکتشاف مریخ (D.O.M.E.) را تأسیس کرد. اولین مهاجران در سال 2037 به مریخ وارد شدند و در دهه‌های پس از تأسیس پایگاه مریخ، شرکت‌های اکتشافی خصوصی کار بر روی ایجاد یک مستعمره خودپایدار را آغاز کردند.شما به عنوان فضانورد ارشد یکی از این شرکت‌ها، می‌خواهید مستعمره جدیدی را ایجاد کنید.

در ابتدا، شما به منابع زمین وابسته خواهید بود و باید اغلب بین ایستگاه فضایی مریخ و سطح سیاره سفر کنید. همانطور که مستعمره در طول زمان گسترش می یابد، شما فعالیت های خود را به ساخت معادن، ژنراتورهای برق، استخراج کننده های آب، گلخانه ها، کارخانه های اکسیژن و پناهگاه ها تغییر می دهید. هدف شما ایجاد یک مستعمره مستقل از هر سازمان زمینی است. این امر مستلزم درک اهمیت آب، هوا، نیرو، و غذا – ضروریات بقا …

 

مکانیزم ها:
 • Area Majority / Influence
 • Contracts
 • Delayed Purchase
 • Drafting
 • End Game Bonuses

Following the success of unmanned rover missions, the United Nations established the Department of Operations and Mars Exploration (D.O.M.E.). The first settlers arrived on Mars in the year 2037 and in the decades after establishment Mars Base Camp, private exploration companies began work on the creation of a self-sustaining colony. As chief astronaut for one of these enterprises, you want to be a pioneer in the development of the biggest, most advanced colony on Mars by achieving both D.O.M.E. mission goals as well as your company’s private agenda.

In the beginning, you will be dependent on supplies from Earth and will have to travel often between the Mars Space Station and the planet’s surface. As the colony expands over time, you will shift your activities to construct mines, power generators, water extractors, greenhouses, oxygen factories, and shelters. Your goal is to develop a self-sustaining colony independent of any terrestrial organization. This will require understanding the importance of water, air, power, and food — the necessities for survival.

Do you dare take part in humankind’s biggest challenge?

On Mars is played over several rounds, each consisting of two phases – the Colonization Phase ​and the Shuttle Phase​.

During the Colonization Phase, each player takes a turn during which they take actions. The available actions depend on the side of the board they are on. If you are in orbit, you can take blueprints, buy and develop technologies, and take supplies from the Warehouse. If you are on the surface of the planet, you can construct buildings with your bots, upgrade these buildings using blueprints, take scientists and new contracts, welcome new ships, and explore the planet’s surface with your rover. In the Shuttle Phase, players may travel between the colony and the Space Station in orbit.

All buildings on Mars have a dependency on each other and some are required for the colony to grow. Building shelters for Colonists to live in requires oxygen; generating oxygen requires plants; growing plants requires water; extracting water from ice requires power; generating power requires mining minerals; and mining minerals requires Colonists. Upgrading the colony’s ability to provide each of these resources is vital. As the colony grows, more shelters are needed so that the Colonists can survive the inhospitable conditions on Mars.

During the game, players are also trying to complete missions. Once a total of three missions have been completed, the game ends. To win the game, players must contribute to the development of the first colony on Mars. This is represented during the game by players gaining Opportunity Points (OP). The player with the most OP at the end of the game is declared the winner.

معرفی بازی
بوردگیم On Mars:

پس از موفقیت در مأموریت های مریخ نورد بدون سرنشین، سازمان ملل متحد، وزارت عملیات و اکتشاف مریخ (D.O.M.E.) را تأسیس کرد. اولین مهاجران در سال 2037 به مریخ وارد شدند و در دهه‌های پس از تأسیس پایگاه مریخ، شرکت‌های اکتشافی خصوصی کار بر روی ایجاد یک مستعمره خودپایدار را آغاز کردند.شما به عنوان فضانورد ارشد یکی از این شرکت‌ها، می‌خواهید مستعمره جدیدی را ایجاد کنید.

در ابتدا، شما به منابع زمین وابسته خواهید بود و باید اغلب بین ایستگاه فضایی مریخ و سطح سیاره سفر کنید. همانطور که مستعمره در طول زمان گسترش می یابد، شما فعالیت های خود را به ساخت معادن، ژنراتورهای برق، استخراج کننده های آب، گلخانه ها، کارخانه های اکسیژن و پناهگاه ها تغییر می دهید. هدف شما ایجاد یک مستعمره مستقل از هر سازمان زمینی است. این امر مستلزم درک اهمیت آب، هوا، نیرو، و غذا – ضروریات بقا …

 

مکانیزم ها:
 • Area Majority / Influence
 • Contracts
 • Delayed Purchase
 • Drafting
 • End Game Bonuses
Description

Following the success of unmanned rover missions, the United Nations established the Department of Operations and Mars Exploration (D.O.M.E.). The first settlers arrived on Mars in the year 2037 and in the decades after establishment Mars Base Camp, private exploration companies began work on the creation of a self-sustaining colony. As chief astronaut for one of these enterprises, you want to be a pioneer in the development of the biggest, most advanced colony on Mars by achieving both D.O.M.E. mission goals as well as your company’s private agenda.

In the beginning, you will be dependent on supplies from Earth and will have to travel often between the Mars Space Station and the planet’s surface. As the colony expands over time, you will shift your activities to construct mines, power generators, water extractors, greenhouses, oxygen factories, and shelters. Your goal is to develop a self-sustaining colony independent of any terrestrial organization. This will require understanding the importance of water, air, power, and food — the necessities for survival.

Do you dare take part in humankind’s biggest challenge?

On Mars is played over several rounds, each consisting of two phases – the Colonization Phase ​and the Shuttle Phase​.

During the Colonization Phase, each player takes a turn during which they take actions. The available actions depend on the side of the board they are on. If you are in orbit, you can take blueprints, buy and develop technologies, and take supplies from the Warehouse. If you are on the surface of the planet, you can construct buildings with your bots, upgrade these buildings using blueprints, take scientists and new contracts, welcome new ships, and explore the planet’s surface with your rover. In the Shuttle Phase, players may travel between the colony and the Space Station in orbit.

All buildings on Mars have a dependency on each other and some are required for the colony to grow. Building shelters for Colonists to live in requires oxygen; generating oxygen requires plants; growing plants requires water; extracting water from ice requires power; generating power requires mining minerals; and mining minerals requires Colonists. Upgrading the colony’s ability to provide each of these resources is vital. As the colony grows, more shelters are needed so that the Colonists can survive the inhospitable conditions on Mars.

During the game, players are also trying to complete missions. Once a total of three missions have been completed, the game ends. To win the game, players must contribute to the development of the first colony on Mars. This is represented during the game by players gaining Opportunity Points (OP). The player with the most OP at the end of the game is declared the winner.

• 1 Game board
• 4 Player boards
• 4 Astronaut meeples
• 4 OP disks
• 16 Bot meeples
• 32 Advanced Building markers
• 48 Colonist meeples
• 4 Rover meeples
• 20 Ship markers
• 20 cubes
• 6 Scientist meeples
• 1 Colony level marker
• 1 Shuttle marker
• 4 LSS Track markers
• 5 Starting Building tiles
• 30 Building tiles
• 20 Shelter Building tiles
• 1 Removeable Building tiles display tray
• 100 Resource tiles
• 30 Crystals
• 8 Research tiles
• 19 Discovery tiles
• 16 Tech tiles
• 4 Shelter Tech tiles
• 3 Mission cubes
• 1 Remaining Missions tracker
• 3 Mission markers
• 8 LSS Reward tiles
• 6 First Colonist tiles
• 12 First Colonist cards
• 1 Scientists and Contracts Board
• 24 Blueprint cards
• 6 Scientist cards
• 12 Earth Contract cards
• 16 Private Goal cards
• 9 Mission cards
• 12 Solo cards
• 4 Player aids
• 1 Rule book
• 1 Reference book

 • 2021 MinD-Spielepreis Complex Game Nominee
 • 2021 Jogo do Ano Nominee
 • 2021 Goblin Magnifico Nominee
 • 2021 Geek Media Awards Game of the Year for Experienced Gamers Nominee
 • 2021 Geek Media Awards Best Production Winner
 • 2021 Geek Media Awards Best Production Nominee
 • 2021 American Tabletop Complex Games Nominee
 • 2020 Kanga Best Visuals Finalist
 • 2020 Golden Geek Heavy Game of the Year Nominee
 • 2020 Golden Geek Best Thematic Board Game Nominee
 • 2020 Golden Geek Best Board Game Artwork & Presentation Winner
 • 2020 Golden Geek Best Board Game Artwork & Presentation Nominee
 • 2020 Board Game Quest Awards Best Strategy/Euro Game Nominee
 • 2020 5 Seasons Best Solo Mode Nominee
 • 2020 5 Seasons Best Portuguese Complex Game Nominee
 • 2019 Cardboard Republic Architect Laurel Nominee
اطلاعات تکمیلی
محتویات جعبه

• 1 Game board
• 4 Player boards
• 4 Astronaut meeples
• 4 OP disks
• 16 Bot meeples
• 32 Advanced Building markers
• 48 Colonist meeples
• 4 Rover meeples
• 20 Ship markers
• 20 cubes
• 6 Scientist meeples
• 1 Colony level marker
• 1 Shuttle marker
• 4 LSS Track markers
• 5 Starting Building tiles
• 30 Building tiles
• 20 Shelter Building tiles
• 1 Removeable Building tiles display tray
• 100 Resource tiles
• 30 Crystals
• 8 Research tiles
• 19 Discovery tiles
• 16 Tech tiles
• 4 Shelter Tech tiles
• 3 Mission cubes
• 1 Remaining Missions tracker
• 3 Mission markers
• 8 LSS Reward tiles
• 6 First Colonist tiles
• 12 First Colonist cards
• 1 Scientists and Contracts Board
• 24 Blueprint cards
• 6 Scientist cards
• 12 Earth Contract cards
• 16 Private Goal cards
• 9 Mission cards
• 12 Solo cards
• 4 Player aids
• 1 Rule book
• 1 Reference book

جوایز و افتخارات
 • 2021 MinD-Spielepreis Complex Game Nominee
 • 2021 Jogo do Ano Nominee
 • 2021 Goblin Magnifico Nominee
 • 2021 Geek Media Awards Game of the Year for Experienced Gamers Nominee
 • 2021 Geek Media Awards Best Production Winner
 • 2021 Geek Media Awards Best Production Nominee
 • 2021 American Tabletop Complex Games Nominee
 • 2020 Kanga Best Visuals Finalist
 • 2020 Golden Geek Heavy Game of the Year Nominee
 • 2020 Golden Geek Best Thematic Board Game Nominee
 • 2020 Golden Geek Best Board Game Artwork & Presentation Winner
 • 2020 Golden Geek Best Board Game Artwork & Presentation Nominee
 • 2020 Board Game Quest Awards Best Strategy/Euro Game Nominee
 • 2020 5 Seasons Best Solo Mode Nominee
 • 2020 5 Seasons Best Portuguese Complex Game Nominee
 • 2019 Cardboard Republic Architect Laurel Nominee
expasion

اکسپنشن ها

 

 • On Mars: Alien Invasion
 • On Mars: Beacon Promo Card
 • On Mars: Upgrade Pack
books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

On-Mars-بردگیم On-Mars-boardgame On-Mars on-mars-board-game
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x