34بازی استراتژیکبازی خانوادگیبردگیمناشر ایرانی

Catan

منابع را جع آوری کنید، مبادله کنید و در جزیزه کاتان ساخت و ساز کنید

امتیاز : 7.1 از 10

7.1

سختی : 2.32 از 5

2.32

نسخه ایرانی : دارد

 : نسخه جایگزین

Catan Histories: Merchants of Europe
Catan Geographies: Germany

Catan Histories: Merchants of Europe
Catan Histories: Settlers of America – Trails to Rails
Catan Histories: Rise of the Inkas

Catan Histories: Struggle for Rome

Catan: Ancient Egypt
Catan: Big Game Event Kit
Catan: Core + China Map

Catan: Family Edition

Catan: Portable Edition

Catan: Starfarers

Catan: Traveler – Compact Edition

The Communication in Catan

A Game of Thrones: Catan – Brotherhood of the Watch

The Kids of Catan

De Kolonisten van de Lage Landen
The Settlers of Canaan

Settlers of Catan: Gallery Edition
Settlers of Catan: Rockman Edition

The Settlers of the Stone Age

The Settlers of Zarahemla

Die Siedler von Catan: Junior

Simply Catan

Star Trek: Catan

The Starfarers of Catan

Wien Catan

تعداد نفرات

Players

3 الی 4 نفر

نفرات پیشنهادی : 3 الی 4 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 4

زمان بازی

Time

60 الی 120 دقیقه

گروه سنی

age

10+

سن پیشنهادی : 8+

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 411

استراتژی : 393

خانوادگی : 121

بازي Catan محبوب ترين و پرفروش ترين بازي جهان در دهه گذشته، با بيش از 50 ميليون نسخه فروش در سراسر جهان است.بازيكنان مهاجريني هستند كه به جزيره كتان مهاجرت مي كنند. شما جزيره را با ساختن جاده‌ها، خانه ها و شهرها توسعه مي دهيد. براي ساخت و ساز نياز به منابعي داريد كه مي توانيد آن ها را از مناطق حاصل خيز جزيره برداشت كنيد. نيازهاي خود به منابع را نيز مي توانيد از طريق برداشت منبع، مبادله با ديگر مهاجرين و يا بنادر تامين نماييد. اولين بازيكني كه به 10 امتياز از تركيب جاده ها، خانه ها، شهرها و برخي كارت هاي امتياز خاص برسد، برنده بازي است.
اين بازي يك مكانيك بسيار ساده دارد، ولي به خاطر چيدمان متفاوت و تصادفي زمين، هر بازي منحصر به فرد بوده و استراتژي خاص خود را مي طلبد.

مانند بسياري از بازي هاي ديگر كه مبتني بر سرمايه گذاري تركيبي هستند، خانه ها و شهر ها منجر به برداشت منابع شده و منابع به شما امكان ساختن خانه ها و شهر هاي بيشتر را مي دهند. اين قدرت تركيب درس بنيادي پشت همه اين نوع بازي هاست. عموما بازيكني كه سرمايه گذاري كرده و سريع تر منابع به دست آورد برنده بازي خواهد بود.

چيزي كه كتان را متمايز مي كند اين است كه برداشت منابع زياد به تنهايي براي بردن بازي كافي نيست. شما بايد تركيب هاي متفاوتي از منابع را براي ساختن جاده و خانه، ارتقاي خانه به شهر و يا خريد كارت شانس در اختيار داشته باشيد. اگر شما يك نوع منبع را در اختيار ندارد، شما اين انتخاب را داريد كه چهار كارت منبع يكسان را به بانك داده و كارت دلخواه خود را دريافت كنيد. در اختيار داشتن انبوهي از كارت هاي نامناسب عموما به خوبي در اختيار داشتن يك كارت كه به آن احتياج داريد نيست. با اين حال، برنامه ريزي و چانه زني مناسب به شما امكان مبادله با صرفه تري را نيز خواهد داد.
يك نكته جذاب در مورد كتان اين است كه پيش بيني برنده بازي حتي تا لحظه آخر بسيار سخت است و هر بازيكن ممكن است تا لحظه آخر خود را شانس اول برد بداند.

يك ويژگي منحصر به فرد اين بازي در مقابل ساير رقبا از جمله Monopoly و Risk سالم بودن اقتصاد بازي است. در حالي كه اقتصاد ساير بازي ها عموما بر ربا، احتكار، لطمه زدن به ديگران، توليد پول از پول و توليد پول بدون كار مولد است، اقتصاد اين بازي بر تعاون و مشاركت، توليد منبع با كار و سرمايه گذاري، مبادله كالا به كالا، بالا بودن ريسك احتكار و غيرممكن بودن آن در ميان مدت و بلند مدت، منع ربا و مبادلات شبه ربوي، و كنترل بازار بر اساس عرضه و تقاضا است. همچنين، در توسعه هايي از قوانين بازي نمونه هايي از انفاق و زكات نيز وجود دارد.

اين بازي بازتاب وسيعي در رسانه هاي جهان داشته و بسياري از كارآفرينان، دانشجويان و هنرمندان جهان جزو طرفداران آن هستند. تا جايي كه واشنگتن پست اين بازي را يك مهارت اجتماعي ضروري در بين كارآفرينان و سرمايه گذاران مي داند و درك جانسون به تمامي اقتصاددانان توصيه كرده كه اين بازي را حداقل يكبار بازي كنند. همچنين، بسياري از بازي هاي كامپيوتري و‌ آنلاين پرطرفدار مانند travian و clash of clans با الهام از اين بازي ساخته شده اند.

In CATAN (formerly The Settlers of Catan), players try to be the dominant force on the island of Catan by building settlements, cities, and roads. On each turn dice are rolled to determine what resources the island produces. Players build by spending resources (sheep, wheat, wood, brick and ore) that are depicted by these resource cards; each land type, with the exception of the unproductive desert, produces a specific resource: hills produce brick, forests produce wood, mountains produce ore, fields produce wheat, and pastures produce sheep.

Setup includes randomly placing large hexagonal tiles (each showing a resource or the desert) in a honeycomb shape and surrounding them with water tiles, some of which contain ports of exchange. Number disks, which will correspond to die rolls (two 6-sided dice are used), are placed on each resource tile. Each player is given two settlements (think: houses) and roads (sticks) which are, in turn, placed on intersections and borders of the resource tiles. Players collect a hand of resource cards based on which hex tiles their last-placed house is adjacent to. A robber pawn is placed on the desert tile.

A turn consists of possibly playing a development card, rolling the dice, everyone (perhaps) collecting resource cards based on the roll and position of houses (or upgraded cities—think: hotels) unless a 7 is rolled, turning in resource cards (if possible and desired) for improvements, trading cards at a port, and trading resource cards with other players. If a 7 is rolled, the active player moves the robber to a new hex tile and steals resource cards from other players who have built structures adjacent to that tile.

Points are accumulated by building settlements and cities, having the longest road and the largest army (from some of the development cards), and gathering certain development cards that simply award victory points. When a player has gathered 10 points (some of which may be held in secret), he announces his total and claims the win.

CATAN has won multiple awards and is one of the most popular games in recent history due to its amazing ability to appeal to experienced gamers as well as those new to the hobby.

معرفی بازی

بازي Catan محبوب ترين و پرفروش ترين بازي جهان در دهه گذشته، با بيش از 50 ميليون نسخه فروش در سراسر جهان است.بازيكنان مهاجريني هستند كه به جزيره كتان مهاجرت مي كنند. شما جزيره را با ساختن جاده‌ها، خانه ها و شهرها توسعه مي دهيد. براي ساخت و ساز نياز به منابعي داريد كه مي توانيد آن ها را از مناطق حاصل خيز جزيره برداشت كنيد. نيازهاي خود به منابع را نيز مي توانيد از طريق برداشت منبع، مبادله با ديگر مهاجرين و يا بنادر تامين نماييد. اولين بازيكني كه به 10 امتياز از تركيب جاده ها، خانه ها، شهرها و برخي كارت هاي امتياز خاص برسد، برنده بازي است.
اين بازي يك مكانيك بسيار ساده دارد، ولي به خاطر چيدمان متفاوت و تصادفي زمين، هر بازي منحصر به فرد بوده و استراتژي خاص خود را مي طلبد.

مانند بسياري از بازي هاي ديگر كه مبتني بر سرمايه گذاري تركيبي هستند، خانه ها و شهر ها منجر به برداشت منابع شده و منابع به شما امكان ساختن خانه ها و شهر هاي بيشتر را مي دهند. اين قدرت تركيب درس بنيادي پشت همه اين نوع بازي هاست. عموما بازيكني كه سرمايه گذاري كرده و سريع تر منابع به دست آورد برنده بازي خواهد بود.

چيزي كه كتان را متمايز مي كند اين است كه برداشت منابع زياد به تنهايي براي بردن بازي كافي نيست. شما بايد تركيب هاي متفاوتي از منابع را براي ساختن جاده و خانه، ارتقاي خانه به شهر و يا خريد كارت شانس در اختيار داشته باشيد. اگر شما يك نوع منبع را در اختيار ندارد، شما اين انتخاب را داريد كه چهار كارت منبع يكسان را به بانك داده و كارت دلخواه خود را دريافت كنيد. در اختيار داشتن انبوهي از كارت هاي نامناسب عموما به خوبي در اختيار داشتن يك كارت كه به آن احتياج داريد نيست. با اين حال، برنامه ريزي و چانه زني مناسب به شما امكان مبادله با صرفه تري را نيز خواهد داد.
يك نكته جذاب در مورد كتان اين است كه پيش بيني برنده بازي حتي تا لحظه آخر بسيار سخت است و هر بازيكن ممكن است تا لحظه آخر خود را شانس اول برد بداند.

يك ويژگي منحصر به فرد اين بازي در مقابل ساير رقبا از جمله Monopoly و Risk سالم بودن اقتصاد بازي است. در حالي كه اقتصاد ساير بازي ها عموما بر ربا، احتكار، لطمه زدن به ديگران، توليد پول از پول و توليد پول بدون كار مولد است، اقتصاد اين بازي بر تعاون و مشاركت، توليد منبع با كار و سرمايه گذاري، مبادله كالا به كالا، بالا بودن ريسك احتكار و غيرممكن بودن آن در ميان مدت و بلند مدت، منع ربا و مبادلات شبه ربوي، و كنترل بازار بر اساس عرضه و تقاضا است. همچنين، در توسعه هايي از قوانين بازي نمونه هايي از انفاق و زكات نيز وجود دارد.

اين بازي بازتاب وسيعي در رسانه هاي جهان داشته و بسياري از كارآفرينان، دانشجويان و هنرمندان جهان جزو طرفداران آن هستند. تا جايي كه واشنگتن پست اين بازي را يك مهارت اجتماعي ضروري در بين كارآفرينان و سرمايه گذاران مي داند و درك جانسون به تمامي اقتصاددانان توصيه كرده كه اين بازي را حداقل يكبار بازي كنند. همچنين، بسياري از بازي هاي كامپيوتري و‌ آنلاين پرطرفدار مانند travian و clash of clans با الهام از اين بازي ساخته شده اند.

Description

In CATAN (formerly The Settlers of Catan), players try to be the dominant force on the island of Catan by building settlements, cities, and roads. On each turn dice are rolled to determine what resources the island produces. Players build by spending resources (sheep, wheat, wood, brick and ore) that are depicted by these resource cards; each land type, with the exception of the unproductive desert, produces a specific resource: hills produce brick, forests produce wood, mountains produce ore, fields produce wheat, and pastures produce sheep.

Setup includes randomly placing large hexagonal tiles (each showing a resource or the desert) in a honeycomb shape and surrounding them with water tiles, some of which contain ports of exchange. Number disks, which will correspond to die rolls (two 6-sided dice are used), are placed on each resource tile. Each player is given two settlements (think: houses) and roads (sticks) which are, in turn, placed on intersections and borders of the resource tiles. Players collect a hand of resource cards based on which hex tiles their last-placed house is adjacent to. A robber pawn is placed on the desert tile.

A turn consists of possibly playing a development card, rolling the dice, everyone (perhaps) collecting resource cards based on the roll and position of houses (or upgraded cities—think: hotels) unless a 7 is rolled, turning in resource cards (if possible and desired) for improvements, trading cards at a port, and trading resource cards with other players. If a 7 is rolled, the active player moves the robber to a new hex tile and steals resource cards from other players who have built structures adjacent to that tile.

Points are accumulated by building settlements and cities, having the longest road and the largest army (from some of the development cards), and gathering certain development cards that simply award victory points. When a player has gathered 10 points (some of which may be held in secret), he announces his total and claims the win.

CATAN has won multiple awards and is one of the most popular games in recent history due to its amazing ability to appeal to experienced gamers as well as those new to the hobby.

 • Catan
 • CATAN
  Catan (Колонизаторы)
  Catan telepesei
  Catan: Das Spiel
  Catan: Die Bordspel
  Catan: El Juego
  Catan: Gra planszowa
  Catan: Il Gioco
  Catan: Landnemarnir
  Catan: O Jogo
  Catan: Osnovna igra
  Catane
  Catanin Uudisasukkaat
  I Coloni di Catan
  I Coloni di Katan
  Coloniștii din Catan
  Colonizadores de Catan
  Los Colonos de Catán
  Les Colons de Catane
  Les Colons de Katane
  Os Descobridores de Catan
  Los Descubridores de Catán
  Els Colons de Catan
  Katan
  Katan no Kaitakusya
  Katanas ieceïotâji
  Katanas Ieceļotāji
  Katani Asustajad
  Katano salos naujakuriai
  Katano Salos Naujakuriai
  De Kolonisten van Catan
  Naseljenci otoka Catan
  Naseljenici ostrva Katan
  Naseljenici ostrva Katan / Насељеници острва Катан
  Naseljenici Otoka Catan
  Die Ontdekkers van Catan
  Osadníci z Katanu
  Osadnicy z Catanu
  The Settlers
  Settlers fra Catan
  The Settlers fra Catan
  Settlers från Catan
  The Settlers från Catan
  The Settlers of Catan
  Die Siedler von Catan
  Οι Άποικοι του Κατάν
  Заселниците на Катан
  Колонизаторы
  המתיישבים של קטאן
  นักบุกเบิกแห่ง Catan
  カタンの開拓者
  カタンの開拓者たち
  カタンの開拓者たち スタンダード版
  卡坦 : 基礎
  卡坦岛
  卡坦島
  카탄
  카탄: 보드게임의 제왕
  카탄의 개척자
 • 1995
 • Klaus Teuber
 • N/A
 • Volkan Baga
  Tanja Donner
  Pete Fenlon
  Jason Hawkins
  Michaela Kienle
  Harald Lieske
  Michael Menzel
  Marion Pott
  Matt Schwabel
  Franz Vohwinkel
  Stephen Graham Walsh
 • KOSMOS
  999 Games
  Albi
  Astrel Games
  Bergsala Enigma (Enigma)
  Brädspel.se
  Brain Games
  Broadway Toys LTD
  Capcom Co., Ltd.
  Catan Studio
  Competo / Marektoy
  danspil
  Descartes Editeur
  Devir
  Dexy Co
  Eurogames
  Filosofia Éditions
  Galakta
  Giochi Uniti
  GP Games
  Grow Jogos e Brinquedos
  HaKubia
  Hanayama
  Hobby World
  Ideal Board Games
  Igroljub
  IntelliGames.BG
  Ísöld ehf.
  Kaissa Chess & Games
  Korea Boardgames Co., Ltd.
  L&M Games
  Laser plus
  Lautapelit.fi
  Logojogos
  Mayfair Games
  Ninive Games
  Paper Iyagi
  Piatnik
  Smart Ltd
  spilbræt.dk
  Stupor Mundi
  SuperHeated Neurons
  Swan Panasia Co., Ltd.
  Tilsit
  Top Toys
  TRY SOFT
  Vennerød Forlag AS
 • Economic
  Negotiation
 • Animals: Sheep
  Components: Hexagonal Tiles
  Components: Wooden pieces & boards
  Game: Catan
  Promotional: Promo Board Games

4th and 5th Editions:

 • 120 Cards
  • 95 Resource Cards (19 of Each Resource: Ore, Grain, Lumber, Wool, Brick)
  • 25 Development Cards (14 Knight/Soldier Cards, 6 Progress Cards, 5 Victory Point Cards)
 • 96 Wooden components (24 of each color)
  • 16 Cities (4 of Each Color Shaped like Churches)
  • 20 Settlements (5 of Each Color Shaped like Houses)
  • 60 Roads (15 of Each Color Shaped like Bars)
 • 4 “Building Costs” cardboard reference tiles (one of each color)
 • 2 Special cardboard tiles: “Longest Road” & “Largest Army”
 • 19 Terrain Hexes (Tiles)
 • 6 Sea Frame Pieces
 • 9 Harbor Pieces
 • 18 Circular Number Tokens (Chits)
 • 2 Dice (1 Yellow, 1 Red)
 • 1 Robber
 • 1 Games Rules & Almanac Booklet
 • 2012 JoTa Best Game Released in Brazil Nominee
 • 2012 JoTa Best Game Released in Brazil Critic Award
 • 2011 Ludo Award Best Board Game Editor’s Choice Winner
 • 2011 Jocul Anului în România Best Game in Romanian Winner
 • 2011 Jocul Anului în România Best Game in Romanian Finalist
 • 2005 Gra Roku Game of the Year
 • 2004 Hra roku Winner
 • 2004 Hra roku Nominee
 • 2002 Japan Boardgame Prize Best Japanese Game Nominee
 • 2001 Origins Awards Hall of Fame Inductee
 • 1996 Origins Awards Best Fantasy or Science Fiction Board Game Winner
 • 1995 Spiel des Jahres Winner
 • 1995 Meeples’ Choice Award
 • 1995 Essener Feder Best Written Rules Winner
 • 1995 Deutscher Spiele Preis Best Family/Adult Game Winner
اطلاعات تکمیلی
 • Catan
 • CATAN
  Catan (Колонизаторы)
  Catan telepesei
  Catan: Das Spiel
  Catan: Die Bordspel
  Catan: El Juego
  Catan: Gra planszowa
  Catan: Il Gioco
  Catan: Landnemarnir
  Catan: O Jogo
  Catan: Osnovna igra
  Catane
  Catanin Uudisasukkaat
  I Coloni di Catan
  I Coloni di Katan
  Coloniștii din Catan
  Colonizadores de Catan
  Los Colonos de Catán
  Les Colons de Catane
  Les Colons de Katane
  Os Descobridores de Catan
  Los Descubridores de Catán
  Els Colons de Catan
  Katan
  Katan no Kaitakusya
  Katanas ieceïotâji
  Katanas Ieceļotāji
  Katani Asustajad
  Katano salos naujakuriai
  Katano Salos Naujakuriai
  De Kolonisten van Catan
  Naseljenci otoka Catan
  Naseljenici ostrva Katan
  Naseljenici ostrva Katan / Насељеници острва Катан
  Naseljenici Otoka Catan
  Die Ontdekkers van Catan
  Osadníci z Katanu
  Osadnicy z Catanu
  The Settlers
  Settlers fra Catan
  The Settlers fra Catan
  Settlers från Catan
  The Settlers från Catan
  The Settlers of Catan
  Die Siedler von Catan
  Οι Άποικοι του Κατάν
  Заселниците на Катан
  Колонизаторы
  המתיישבים של קטאן
  นักบุกเบิกแห่ง Catan
  カタンの開拓者
  カタンの開拓者たち
  カタンの開拓者たち スタンダード版
  卡坦 : 基礎
  卡坦岛
  卡坦島
  카탄
  카탄: 보드게임의 제왕
  카탄의 개척자
 • 1995
 • Klaus Teuber
 • N/A
 • Volkan Baga
  Tanja Donner
  Pete Fenlon
  Jason Hawkins
  Michaela Kienle
  Harald Lieske
  Michael Menzel
  Marion Pott
  Matt Schwabel
  Franz Vohwinkel
  Stephen Graham Walsh
 • KOSMOS
  999 Games
  Albi
  Astrel Games
  Bergsala Enigma (Enigma)
  Brädspel.se
  Brain Games
  Broadway Toys LTD
  Capcom Co., Ltd.
  Catan Studio
  Competo / Marektoy
  danspil
  Descartes Editeur
  Devir
  Dexy Co
  Eurogames
  Filosofia Éditions
  Galakta
  Giochi Uniti
  GP Games
  Grow Jogos e Brinquedos
  HaKubia
  Hanayama
  Hobby World
  Ideal Board Games
  Igroljub
  IntelliGames.BG
  Ísöld ehf.
  Kaissa Chess & Games
  Korea Boardgames Co., Ltd.
  L&M Games
  Laser plus
  Lautapelit.fi
  Logojogos
  Mayfair Games
  Ninive Games
  Paper Iyagi
  Piatnik
  Smart Ltd
  spilbræt.dk
  Stupor Mundi
  SuperHeated Neurons
  Swan Panasia Co., Ltd.
  Tilsit
  Top Toys
  TRY SOFT
  Vennerød Forlag AS
 • Economic
  Negotiation
 • Animals: Sheep
  Components: Hexagonal Tiles
  Components: Wooden pieces & boards
  Game: Catan
  Promotional: Promo Board Games
محتویات جعبه

4th and 5th Editions:

 • 120 Cards
  • 95 Resource Cards (19 of Each Resource: Ore, Grain, Lumber, Wool, Brick)
  • 25 Development Cards (14 Knight/Soldier Cards, 6 Progress Cards, 5 Victory Point Cards)
 • 96 Wooden components (24 of each color)
  • 16 Cities (4 of Each Color Shaped like Churches)
  • 20 Settlements (5 of Each Color Shaped like Houses)
  • 60 Roads (15 of Each Color Shaped like Bars)
 • 4 “Building Costs” cardboard reference tiles (one of each color)
 • 2 Special cardboard tiles: “Longest Road” & “Largest Army”
 • 19 Terrain Hexes (Tiles)
 • 6 Sea Frame Pieces
 • 9 Harbor Pieces
 • 18 Circular Number Tokens (Chits)
 • 2 Dice (1 Yellow, 1 Red)
 • 1 Robber
 • 1 Games Rules & Almanac Booklet
جوایز و افتخارات
 • 2012 JoTa Best Game Released in Brazil Nominee
 • 2012 JoTa Best Game Released in Brazil Critic Award
 • 2011 Ludo Award Best Board Game Editor’s Choice Winner
 • 2011 Jocul Anului în România Best Game in Romanian Winner
 • 2011 Jocul Anului în România Best Game in Romanian Finalist
 • 2005 Gra Roku Game of the Year
 • 2004 Hra roku Winner
 • 2004 Hra roku Nominee
 • 2002 Japan Boardgame Prize Best Japanese Game Nominee
 • 2001 Origins Awards Hall of Fame Inductee
 • 1996 Origins Awards Best Fantasy or Science Fiction Board Game Winner
 • 1995 Spiel des Jahres Winner
 • 1995 Meeples’ Choice Award
 • 1995 Essener Feder Best Written Rules Winner
 • 1995 Deutscher Spiele Preis Best Family/Adult Game Winner
expasion

اکسپنشن ها

 • Catan: 5-6 Player Extension
 • Catan: Cities & Knights
 • Catan: Seafarers
 • Catan: Cities & Knights – 5-6 Player Extension
 • Catan: Seafarers – 5-6 Player Extension
 • Catan: Cities & Knights – Legend of the Conquerors
 • Catan: Explorers & Pirates
 • Catan: Explorers & Pirates – 5-6 Player Extension
 • Catan: Treasures, Dragons & Adventurers
 • Catan: Traders & Barbarians
 • Catan: Traders & Barbarians – 5-6 Player Extension
 • Catan Rhein-Main-Neckar
 • Catan: High Priests of the Inkas
 • Catan Länderszenarien: Polen
 • Catan: 999 Games 25 jaar Expansion
 • Catan: Catan Day 2015 Exclusive Expansion
 • Catan World Championship Berlin 2014 Special
 • World Wonders (fan expansion for Catan)
 • Mayfair Game Variants & Mini-Expansions Set #1
 • Heroes & Capitols (fan expansion for Settlers of Catan)
 • Catan: Event Cards
 • The Settlers of Catan: The Fishermen of Catan
 • The Settlers of Catan: The Great River
 • Settlers of New Catan (and extra modules)
 • Catan Geographies: Rickshaw Run
 • Catan Geographies: Georgia
 •  Catan Geographies: North Rhine – Westphalia
 • Catan Geographies: Settlers of Hesse
 • Catan Geographies: The Carolinas
 • Catan Geographies: Mallorca
 • Catan Geographies: Corsica
 • Catan Geographies: Austria
 • Catan Geographies: Bayern Edition
 • Catan: Indiana & Ohio
 • Catan: Hawaii
 • Catan: New England
 • Catan: New York
 • Catan: Penn-Jersey
 • Catan: Catakatoa
 • Catan: Delmarva
 • Catan: Playmat Gold
 • Catan: Playmat Desert
 • Catan Scenarios: #WeStayHome
 • Catan Scenarios: Easter Bunny
 • Catan Scenarios: Global Warming
 • Catan Scenario: Crop Trust
 • Catan: Szenario Der Kölner
 • Catan: Seafarers Scenario – Legend of the Sea Robbers
 • Catan Scenarios: Big Game Big Honor
 •  Catan Scenario: Durango
 • Catan Scenarios: Frenemies
 • Catan Scenarios: Catanimals
 • Catan Scenarios: Helpers of Catan
 • Settlers of Catan Scenario: The Jungle
 • Settlers of Catan Scenario: The Volcano
 • Catan Scenarios: Santa Claus
books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

catan boardgamecatan catanboardgame catan- catanboard-game-1
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x