234بازی خانوادگیبردگیمناشر ایرانی

Imhotep

بناهای تاریخی مصر را بسازید و از بهترین معمارِ روزگار خود، "ایمهوتپ"، پیشی بگیرید!

امتیاز : 7.2 از 10

7.2

سختی : 2.01 از 5

2.01

نسخه ایرانی : دارد

نسخه جایگزین : Imhotep: The Duel

 

 

تعداد نفرات

Players

2 الی 4 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 4

زمان بازی

Time

40 دقیقه

گروه سنی

age

10+

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 430

خانوادگی : 84

بازی فکری و رومیزی ایمهوتپ: عمارتگر مصر (Imhotep: Builder of Egypt)

شاهکارِ “فیل واکر هاردینگ” و کاندیدای دریافت جایزه‌ی Spiel des Jahres در سال ۲۰۱۶بود. در Imhotep، بازیکنان، نقش معماران برجسته‌ی مصر باستان را بازی می‌کنند؛ معمارانی که همگی می‌کوشند بهترین معمار روزگار خود باشند… امّا برای رسیدن به این آرزو، اوّل باید از بهترین معمارِ روزگار خود، “ایمهوتپ”، پیشی بگیرند!…در بازی ایمهوتپ، بازیکنان در نقش معماران مصر باستان، در تلاش هستند تا لقب اولین و بهترین معمار آن سرزمین را به نام ایمهوتپ را از آن خود کنند.
بازیکنان در طول شش دور، سنگ ها را توسط قایق ها جابجا می کنند تا پنج اثر تاریخی اصلی را بسازند. در یک نوبت، یک بازیکن یکی از چهار کار را انتخاب خواهد کرد: 1- تهیه سنگ های جدید، 2- بارگیری سنگ بر روی یک قایق، 3- بردن قایق به یک بنای تاریخی، 4- بازی کردن یک کارت عمل
این بسیار ساده به نظر می رسد، اما به طور طبیعی دیگر بازیکنان به طور مداوم در حال خنثی کردن برنامه های ساخت و ساز شما و انجام کارهای خود خواهند بود. هر کس برنامه های خود را دارد. اما فقط کسی پیروز میدان خواهد بود که بهترین زمانبندی و عملکرد را داشته باشد.

 

داستان بازی:
ایمهوتپ را یکــی از اولیــن دانشــمندان همــه چیــزدان تاریــخ بشــریت بــه حســاب مــی آورنــد، بــرای مثــال گفتــه میشــود کــه او ِ ایمهوتپ اولین و معروفترین استاد معماری و عمارتگر ِ مصر باستان بود. مســئول ســاخت و ســاز اولیــن هــرم در مصــر ، هــرم دجســور در ســاغرا بــوده اســت. آیا شما میتوانید با دستاوردهای او در ساخت و ساز بناهای مختلف در طول تاریخ رقابت کنید ؟ شـما کشـتی هایـی نیـاز داریـد کـه بلوکهـا و سـنگها را بـه محـل هـای کارگاه سـاختمانی متفـاوت برسـانند ولـی شـما تنهــا کســی نیســتید کــه تصمیــم خواهیــد گرفــت کــه کجــا ایــن کشــتیها و محمولههــا ارســال شــوند. رقبای شما نیز برنامه های خودشان رو دارند و درتالشند که از موفقیت شما جلوگیری کنند. کشــمکش و رقابــت شــدید بــر ســر ارزشــمندترین محمولههــای ســنگ درخواهــد گرفــت و بــه تاکتیکهــای هوشــمندانه و ذرهای شـانس بـرای پیـروزی نیـاز اسـت.

In Imhotep, the players become builders in Egypt who want to emulate the first and best-known architect there, namely Imhotep.

Over six rounds, they move wooden stones by boat to create five seminal monuments, and on a turn, a player chooses one of four actions: Procure new stones, load stones on a boat, bring a boat to a monument, or play an action card. While this sounds easy, naturally the other players constantly thwart your building plans by carrying out plans of their own. Only those with the best timing — and the stones to back up their plans — will prove to be Egypt’s best builder.

معرفی بازی

بازی فکری و رومیزی ایمهوتپ: عمارتگر مصر (Imhotep: Builder of Egypt)

شاهکارِ “فیل واکر هاردینگ” و کاندیدای دریافت جایزه‌ی Spiel des Jahres در سال ۲۰۱۶بود. در Imhotep، بازیکنان، نقش معماران برجسته‌ی مصر باستان را بازی می‌کنند؛ معمارانی که همگی می‌کوشند بهترین معمار روزگار خود باشند… امّا برای رسیدن به این آرزو، اوّل باید از بهترین معمارِ روزگار خود، “ایمهوتپ”، پیشی بگیرند!…در بازی ایمهوتپ، بازیکنان در نقش معماران مصر باستان، در تلاش هستند تا لقب اولین و بهترین معمار آن سرزمین را به نام ایمهوتپ را از آن خود کنند.
بازیکنان در طول شش دور، سنگ ها را توسط قایق ها جابجا می کنند تا پنج اثر تاریخی اصلی را بسازند. در یک نوبت، یک بازیکن یکی از چهار کار را انتخاب خواهد کرد: 1- تهیه سنگ های جدید، 2- بارگیری سنگ بر روی یک قایق، 3- بردن قایق به یک بنای تاریخی، 4- بازی کردن یک کارت عمل
این بسیار ساده به نظر می رسد، اما به طور طبیعی دیگر بازیکنان به طور مداوم در حال خنثی کردن برنامه های ساخت و ساز شما و انجام کارهای خود خواهند بود. هر کس برنامه های خود را دارد. اما فقط کسی پیروز میدان خواهد بود که بهترین زمانبندی و عملکرد را داشته باشد.

 

داستان بازی:
ایمهوتپ را یکــی از اولیــن دانشــمندان همــه چیــزدان تاریــخ بشــریت بــه حســاب مــی آورنــد، بــرای مثــال گفتــه میشــود کــه او ِ ایمهوتپ اولین و معروفترین استاد معماری و عمارتگر ِ مصر باستان بود. مســئول ســاخت و ســاز اولیــن هــرم در مصــر ، هــرم دجســور در ســاغرا بــوده اســت. آیا شما میتوانید با دستاوردهای او در ساخت و ساز بناهای مختلف در طول تاریخ رقابت کنید ؟ شـما کشـتی هایـی نیـاز داریـد کـه بلوکهـا و سـنگها را بـه محـل هـای کارگاه سـاختمانی متفـاوت برسـانند ولـی شـما تنهــا کســی نیســتید کــه تصمیــم خواهیــد گرفــت کــه کجــا ایــن کشــتیها و محمولههــا ارســال شــوند. رقبای شما نیز برنامه های خودشان رو دارند و درتالشند که از موفقیت شما جلوگیری کنند. کشــمکش و رقابــت شــدید بــر ســر ارزشــمندترین محمولههــای ســنگ درخواهــد گرفــت و بــه تاکتیکهــای هوشــمندانه و ذرهای شـانس بـرای پیـروزی نیـاز اسـت.

Description

In Imhotep, the players become builders in Egypt who want to emulate the first and best-known architect there, namely Imhotep.

Over six rounds, they move wooden stones by boat to create five seminal monuments, and on a turn, a player chooses one of four actions: Procure new stones, load stones on a boat, bring a boat to a monument, or play an action card. While this sounds easy, naturally the other players constantly thwart your building plans by carrying out plans of their own. Only those with the best timing — and the stones to back up their plans — will prove to be Egypt’s best builder.

 • Imhotep
 • Imhotep: Arhitectul Egiptului Antic
  Imhotep: Budowniczy Egiptu
  イムホテップ
  임호텝
 • 2016
 • Phil Walker-Harding
 • Miguel Coimbra
  Michaela Kienle
 • KOSMOS
  Arclight
  Devir
  Galakta
  Giochi Uniti
  IELLO
  Korea Boardgames Co., Ltd.
  Lautapelit.fi
  Piatnik
  Spilbraet.dk
  Vennerød Forlag AS
  White Goblin Games
 • Ancient
  Transportation
 • Area Majority / Influence
  End Game Bonuses
  Worker Placement
 • Components: 3-Dimensional (3D)
  Continents: Africa
  Country: Egypt
  Digital Implementations: Yucata
  Game: Imhotep
  Theme: Construction
 • 120 wooden blocks (“stones”). 30 in each of the game colors: black, white, brown and grey
 • 5 double sided Site Boards
 • 1 scoring track board
 • 8 ship tokens
 • 4 supply sled tokens, 1 in each of the game colors: black, white, brown and grey
 • 21 round cards
 • 34 market cards
 • 2017 Nederlandse Spellenprijs Best Family Game Nominee
 • 2017 Boardgames Australia Awards Best Australian Game Winner
 • 2017 Boardgames Australia Awards Best Australian Game Nominee
 • 2016/Fall Parents’ Choice Gold Award Winner
 • 2016 Spiel des Jahres Nominee
 • 2016 Meeples’ Choice Nominee
 • 2016 Jocul Anului în România Beginners Finalist
 • 2016 Golden Geek Best Family Board Game Nominee
 • 2016 Cardboard Republic Architect Laurel Nominee
اطلاعات تکمیلی
 • Imhotep
 • Imhotep: Arhitectul Egiptului Antic
  Imhotep: Budowniczy Egiptu
  イムホテップ
  임호텝
 • 2016
 • Phil Walker-Harding
 • Miguel Coimbra
  Michaela Kienle
 • KOSMOS
  Arclight
  Devir
  Galakta
  Giochi Uniti
  IELLO
  Korea Boardgames Co., Ltd.
  Lautapelit.fi
  Piatnik
  Spilbraet.dk
  Vennerød Forlag AS
  White Goblin Games
 • Ancient
  Transportation
 • Area Majority / Influence
  End Game Bonuses
  Worker Placement
 • Components: 3-Dimensional (3D)
  Continents: Africa
  Country: Egypt
  Digital Implementations: Yucata
  Game: Imhotep
  Theme: Construction
محتویات جعبه
 • 120 wooden blocks (“stones”). 30 in each of the game colors: black, white, brown and grey
 • 5 double sided Site Boards
 • 1 scoring track board
 • 8 ship tokens
 • 4 supply sled tokens, 1 in each of the game colors: black, white, brown and grey
 • 21 round cards
 • 34 market cards
جوایز و افتخارات
 • 2017 Nederlandse Spellenprijs Best Family Game Nominee
 • 2017 Boardgames Australia Awards Best Australian Game Winner
 • 2017 Boardgames Australia Awards Best Australian Game Nominee
 • 2016/Fall Parents’ Choice Gold Award Winner
 • 2016 Spiel des Jahres Nominee
 • 2016 Meeples’ Choice Nominee
 • 2016 Jocul Anului în România Beginners Finalist
 • 2016 Golden Geek Best Family Board Game Nominee
 • 2016 Cardboard Republic Architect Laurel Nominee
expasion

اکسپنشن ها

Imhotep: The Stonemason’s Wager – Mini Expansion

Imhotep: The Private Ships – Mini Expansion

Imhotep: The Pharaoh’s Favors – Mini Expansion

Imhotep: A New Dynasty

Imhotep: The Sun Ship Tiles – Mini Expansion

books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

imhotep- imhotepboardgame-1
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x